نقدی بر نظریه «رؤیاهای رسولانه» عبدالکریم سروش

اشاره: این نوشته به قلم آقای جواد محدثین است که پیش از این در سایت بی بی سی منتشر شده واکنون در اینجا بازنشر می شود. در این نوشتار تلاش خواهم کرد به نقد تؤام نظریه دکتر سروش: «قرآن به منزله رؤیاهای پیامبر»، و دو برنامه پرگار که به آن اختصاص داشت بپردازم، ضمن آنکه […]

نقدی بر نظریه «رؤیاهای رسولانه» عبدالکریم سروش

اشاره: این نوشته به قلم آقای جواد محدثین است که پیش از این در سایت بی بی سی منتشر شده واکنون در اینجا بازنشر می شود.nnدر این نوشتار تلاش خواهم کرد به نقد تؤام نظریه دکتر سروش: «قرآن به منزله رؤیاهای پیامبر»، و دو برنامه پرگار که به آن اختصاص داشت بپردازم، ضمن آنکه لازم […]