زهی مراتب خوابی که به بیداری است

اشاره: این مقاله به قلم آقای دکتر عبدالکریم سروش در سایت زیتون متشر شده و اکنون در اینجا بازنشر می شود. از آنجا که این نوشته به نقدنوشته پیشین من نیز اشاره دارد در ستون اصلی بازنشر می شود. پس از گفت و گوی پرگاری در باب «رؤیای رسولانه» با دوست مشفق مفسّر، استاد عبدالعلی […]

چند همسری نبی اسلام و ازدواج با عایشه

جستارهایی در تاریخ هفتاد سال نخست اسلام-قسمت هفتم درآمد می دانیم که از گذشته تا کنون یکی از ابهام ها و می توان گفت ایرادها به حضرت محمد نبی اسلام چند همسری اوست. چنان که در منابع اسلامی و به طور خاص در سیره های نبوی بازتاب یافته، پیامبر در مدینه چند همسر گزید و […]

زهی مراتب خوابی که به بیداری است

اشاره: این مقاله به قلم آقای دکتر عبدالکریم سروش در سایت زیتون متشر شده و اکنون در اینجا بازنشر می شود. از آنجا که این نوشته به نقدنوشته پیشین من نیز اشاره دارد در ستون اصلی بازنشر می شود.nnپس از گفت و گوی پرگاری در باب «رؤیای رسولانه» با دوست مشفق مفسّر، استاد عبدالعلی بازرگان،نوشتاری […]

چند همسری نبی اسلام و ازدواج با عایشه

جستارهایی در تاریخ هفتاد سال نخست اسلام-قسمت هفتمn nدرآمدnمی دانیم که از گذشته تا کنون یکی از ابهام ها و می توان گفت ایرادها به حضرت محمد نبی اسلام چند همسری اوست. چنان که در منابع اسلامی و به طور خاص در سیره های نبوی بازتاب یافته، پیامبر در مدینه چند همسر گزید و هنگام […]