داوری دینی و باور دینی در شناخت وحی و نبوت-نقدی بر آرای دکتر عبدالکریم سروش در باب وحی و نبوت

اشاره: متن بلند زیر در تابستان سال 1387 در نقد نظریه قرآن کلام محمد جناب آقای دکتر عبدالکریم سروش نوشته و در سطح محدودی توزیع شد و یک سال بعد در مجله «چشم اندازه ایران» در چهار قسمت منتشر شد و اکنون در اینجا بازنشر می شود. تد تذكر ضروري در آغاز لازم است به […]

داوری دینی و باور دینی در شناخت وحی و نبوت-نقدی بر آرای دکتر عبدالکریم سروش در باب وحی و نبوت

اشاره: متن بلند زیر در تابستان سال 1387 در نقد نظریه قرآن کلام محمد جناب آقای دکتر عبدالکریم سروش نوشته و در سطح محدودی توزیع شد و یک سال بعد در مجله «چشم اندازه ایران» در چهار قسمت منتشر شد و اکنون در اینجا بازنشر می شود. nnتد تذكر ضروريnnدر آغاز لازم است به چند […]