برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: نگاهي به جنبشهاي اسلامي معاصر ۲

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۲۴۳nنگاهي به جنبشهاي اسلامي معاصر ۲nبه مدت ۵۸ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=OwkbgmYcayQnnفايل صوتي برنامه فوق:nn[Audio: 1243.mp3]n

Share:

More Posts

 مجلس! مجلس دیگر چه لطفی دارد؟

اشاره: متن زیر یادداشتی است که در مجموعه یادداشت های مجلس تحریر شده است. در آستانه انتخابات مجلس دوم مانند دیگر نمایندگان و احیانا مردم

Send Us A Message