زبان دینی

اشاره: مقاله زیر اثر ویلیام آلستون با ترجمه انشاءالله رحمتی است به نقل از سایت زیتون است و در اینجا بازنشر می شود گزاره‌هایی که در سیاق‌های دینی اظهار می‌شوند بر چندین نوعند. انسان‌ها در انجام عبادات عمومی و خصوصی به اعمال ستایش، درخواست، سپاس، اقرار و تضرع اقدام می‌کنند.در نوشته‌های مقدس گزارش‌های تاریخی، روایات […]

معضلی مهم به نام خلط «نبوت» و «حکومت» در سیره نبوی

جستارهایی در تاریخ هفتاد سال نخست اسلام-قسمت چهارم دیباچه در جستار دوم با عنوان «چرا تاریخ هفتاد سال نخست اسلام مهم است؟» به چند نکته مهم اشاره کردم و مدعی شدم که این موارد در همان دوران آغازین شکل گیری دین اسلام و به طور کلی تاریخ اسلام سهم مهمی داشتند و هرچند به کوتاهی […]

زبان دینی

اشاره: مقاله زیر اثر ویلیام آلستون با ترجمه انشاءالله رحمتی است به نقل از سایت زیتون است و در اینجا بازنشر می شودnnگزاره‌هایی که در سیاق‌های دینی اظهار می‌شوند بر چندین نوعند. انسان‌ها در انجام عبادات عمومی و خصوصی به اعمال ستایش، درخواست، سپاس، اقرار و تضرع اقدام می‌کنند.در نوشته‌های مقدس گزارش‌های تاریخی، روایات تمثیلی۱، […]

معضلی مهم به نام خلط «نبوت» و «حکومت» در سیره نبوی

جستارهایی در تاریخ هفتاد سال نخست اسلام-قسمت چهارمnnدیباچهnnدر جستار دوم با عنوان «چرا تاریخ هفتاد سال نخست اسلام مهم است؟» به چند نکته مهم اشاره کردم و مدعی شدم که این موارد در همان دوران آغازین شکل گیری دین اسلام و به طور کلی تاریخ اسلام سهم مهمی داشتند و هرچند به کوتاهی توضیح دادم […]