به احترام رهبران جنبش سبز در انتخابات هفتم اسفند شرکت کنیم

چند روز قبل دوستی در یک گفتگوی تلفنی از من پرسید: در باره انتخابات چه می گویید و چه می کنید؟ گفتم: حداقل از مجلس هفتم به بعد مفهوم انتخابات در ایران برای من تقریبا بلاموضوع شده و برای من در درجه اول اهمیت قرار ندارد و از این رو حساسیتی در این باب ندارم. […]

به احترام رهبران جنبش سبز در انتخابات هفتم اسفند شرکت کنیم

چند روز قبل دوستی در یک گفتگوی تلفنی از من پرسید: در باره انتخابات چه می گویید و چه می کنید؟ گفتم: حداقل از مجلس هفتم به بعد مفهوم انتخابات در ایران برای من تقریبا بلاموضوع شده و برای من در درجه اول اهمیت قرار ندارد و از این رو حساسیتی در این باب ندارم. […]