رهبر آینده چه کسی خواهد بود؟

اشاره: متن کوتاه زیر در پاسخ به اقتراح سایت بی بی سی با موضوع رهبر آینده جمهوری اسلامی چه کسی خواهد بود؟ نوشته شده و در تاریخ 22 فوریه 2016 همراه با پاسخ سی نفر منتشر شده است. البته در متن منتشر شده اندکی تلخیص صورت گرفته است. واقعیت این است که در باره رهبری […]

رهبر آینده چه کسی خواهد بود؟

اشاره: متن کوتاه زیر در پاسخ به اقتراح سایت بی بی سی با موضوع رهبر آینده جمهوری اسلامی چه کسی خواهد بود؟ نوشته شده و در تاریخ 22 فوریه 2016 همراه با پاسخ سی نفر منتشر شده است. البته در متن منتشر شده اندکی تلخیص صورت گرفته است.nnواقعیت این است که در باره رهبری آینده […]