کینخویی آرامش دوستدار

اشاره: این مقاله به قلم آقای خسرو یزدانی است و پیش از این نیز در همین ستون منتشر شده بود ولی اکنون نسخه کمال یافته آن به عنوان ویرایش دوم بازنشر می شودnnمگر نهفت سخنِ آرامش دوستدار این نیست که باید پرسید ودرپِیِ پاسخ بود؟nآیا این پرسش می بایست تنها از “خود” باشد یا از […]