از علم کاشف تا تناقض ممکن

اشاره: این متن به قلم آقای دکتر علی پایاست که در شماره مهر و آبان 94 ماهنامه سوره منتشر شده و اکنون در اینجا بازنشر می شود.n nبه نام خداnاز علم کاشف تا تناقض ممکنn nابعاد متنوع رابطه ی علم و نقدn nگفت وگوی مکتوب با دکتر علی پایاn nعلم کاشف از واقع و مطابق […]

پاسخی به مقاله آقای یوسفی اشکوری در جواب آقای ایجادی

اشاره: مقاله زیر به قلم آقای محمدعلی مهرآساست که در سایت «عصرنو» منتشر شده و اکنون در اینجا بازنشر می شود. هرچند نویسنده محترم انتظار پاسخ دارد ولی ایشان نیز مانند آقای ایجادی و دیگران به کلی به موضوعاتی پرداخته که نه ربطی به مقاله نخست من (سه فعل حرام در اقدامات داعش) دارد و […]