درسی برای امروز

اشاره: مفاله با عنوان «درسی برای امروز-شباهت عوامل فتنه دیروز و امروز-» به قلم آقای دکتر حبیب الله پیمان است که در شماره 94 مجله «چشم انداز ایران» منتشر شده و اکنون در اینجا بازنشر می شود هر چند وضعیت اجتماعی و سیاسی امروز جامعه مسلمانان با آنچه در زمانه‌ای که واقعه عاشورا رخ داد […]

نسلهای جدید و عاشورا

اشاره: متن زیر از وبسایت آقای کتر بیژن عبدالکریمی بازنشر می شود مقدمه: متن زیر حاصل ویرایش بحث¬ها و گفتگوهای بیژن عبدالکریمی با تعداد کثیری از دانشجویان و جوانان در سه¬شنبه شب، 5/8/1394، به مناسبت دهة محرم و سالروز حوادث عاشورا در فضای مجازی تلگرام و در گروه¬هایی است که برخی از دانشجویان به نام […]

نکاتی پیرامون مقالات جلال ایجادی و یوسفی اشکوری

اشاره: مقاله زیر به قلم آقا (و شاید هم خانم) ف.م.سخن است که در خبرنامه گویا منتشر شده و اکنون در اینجا بازنشر می شود. nنمی خواهم وارد بحث محتوایی با این دوست نادیده بشوم (هرچند نه به دلایلی که ایشان بر شمرده اند) اما ناگزیر در این مقدمه به دو نکته ضرور اشاره می […]

درسی برای امروز

اشاره: مفاله با عنوان «درسی برای امروز-شباهت عوامل فتنه دیروز و امروز-» به قلم آقای دکتر حبیب الله پیمان است که در شماره 94 مجله «چشم انداز ایران» منتشر شده و اکنون در اینجا بازنشر می شودnnهر چند وضعیت اجتماعی و سیاسی امروز جامعه مسلمانان با آنچه در زمانه‌ای که واقعه عاشورا رخ داد به […]

نسلهای جدید و عاشورا

اشاره: متن زیر از وبسایت آقای کتر بیژن عبدالکریمی بازنشر می شودnnمقدمه: متن زیر حاصل ویرایش بحث¬ها و گفتگوهای بیژن عبدالکریمی با تعداد کثیری از دانشجویان و جوانان در سه¬شنبه شب، 5/8/1394، به مناسبت دهة محرم و سالروز حوادث عاشورا در فضای مجازی تلگرام و در گروه¬هایی است که برخی از دانشجویان به نام وی […]