امام حسین شهید صلح

اشاره: متن زیر گفتاری است از آقای عمادالدین باقی که در شمار هفدهم مجله ایران فردا ((آبان 94) منتشر شده ولی این متن اکنون از بازنشر آن در سایت گویانیوز در اینجا بازنشر می شود. امام حسن و امام حسین نماد صلح طلبی و ضد جنگ هستند. گفتار «صلح امام حسین» خود حكايتي دارد. پیشنهاد […]

مواجهه پیروان فکری شریعتی با بنیادگرایی دینی

اشاره: متن زیر سخنرانی دکتر احسان شریعتی در مراسم هفتاد و دومین سال تولد شریعتی در دانشگاه خوارزمی است که در روزنامه اعتماد منتشر شده و این متن البته از سایت ملی-مذهبی بازنشر می شود. بنام خداوند حقیقت و زیبایی، امروز به مناسبت هشتادودومین سالگرد تولد دکتر علی شریعتی، معلم انقلاب مردم و به دعوت […]

امام حسین شهید صلح

اشاره: متن زیر گفتاری است از آقای عمادالدین باقی که در شمار هفدهم مجله ایران فردا ((آبان 94) منتشر شده ولی این متن اکنون از بازنشر آن در سایت گویانیوز در اینجا بازنشر می شود.nnامام حسن و امام حسین نماد صلح طلبی و ضد جنگ هستند.nnگفتار «صلح امام حسین» خود حكايتي دارد. پیشنهاد ایران فردا […]

مواجهه پیروان فکری شریعتی با بنیادگرایی دینی

اشاره: متن زیر سخنرانی دکتر احسان شریعتی در مراسم هفتاد و دومین سال تولد شریعتی در دانشگاه خوارزمی است که در روزنامه اعتماد منتشر شده و این متن البته از سایت ملی-مذهبی بازنشر می شود.nnبنام خداوند حقیقت و زیبایی،nامروز به مناسبت هشتادودومین سالگرد تولد دکتر علی شریعتی، معلم انقلاب مردم و به دعوت دوستان این […]