پاسخی به پاسخ آقای خلجی

اشاره: پس از پاسخ من به نقدنوشته جناب آقای خلجی ایشان جوابیه ای نوشته و منتشر کرده و من نیز مفید دانستم شرحی در پاسخ دوم ایشان بنویسم که اکنون در برابر شماست. در آغاز نوشته آقای خلجی می آید و آنگاه جوابیه من. روشن است که انگیزه مناظراتی از این دست، صرفا تحریر حقیقت […]