پاسخی به نقد آقای خلجی بر مقاله «سه فعل حرام شرعی در اقدامات داعش»

اشاره: انتشار مقاله «سه فعل حرام شرعی در اقدامات داعش» من در سایت بی بی سی (مورخ 29 آبان 94) بازتاب هایی در رسانه ها و در شبکه های مجازی داشت و افرادی در تأیید و حمایت و یا نقد آن سخن گفتند. از آنجا که اهل فیسبوک و دیگر ابزارهای رسانه ای مجازی نیستم، […]

پاسخی به نقد آقای خلجی بر مقاله «سه فعل حرام شرعی در اقدامات داعش»

اشاره: انتشار مقاله «سه فعل حرام شرعی در اقدامات داعش» من در سایت بی بی سی (مورخ 29 آبان 94) بازتاب هایی در رسانه ها و در شبکه های مجازی داشت و افرادی در تأیید و حمایت و یا نقد آن سخن گفتند. از آنجا که اهل فیسبوک و دیگر ابزارهای رسانه ای مجازی نیستم، […]