«نفوذ» اسم رمز مقابله با پیامدهای پسابرجام

این روزها پروژه تازه ای برای بازداشت افرادی عمدتا از جمع روزنامه نگاران آغاشده است با عنوان «مبارزه با شبکه نفوذ دشمن». تا کنون پنج نفر از اهالی مطبوعات بازداشت شده اند. مجری این پروژه حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران است. از گفته های مسئولان نظامی و حکومتی چنین استنباط می شود که این سناریو ادامه […]

«نفوذ» اسم رمز مقابله با پیامدهای پسابرجام

این روزها پروژه تازه ای برای بازداشت افرادی عمدتا از جمع روزنامه نگاران آغاشده است با عنوان «مبارزه با شبکه نفوذ دشمن». تا کنون پنج نفر از اهالی مطبوعات بازداشت شده اند. مجری این پروژه حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران است. از گفته های مسئولان نظامی و حکومتی چنین استنباط می شود که این سناریو ادامه […]