رهبر ایران کشور را به مرز سوری شدن نمی برد

در هفته قبل آقای خامنه ای با ارسال نامه ای به روحانی رئیس جمهور برنامه برجام را تأیید کرد و روحانی نیز کتبا به آن پاسخ داد و اظهار اطاعت کرد. اما آقای خامنه ای در این نوشته تقریبا مفصل ضمن اصرار بر آمریکاستیزی معمول خود و هشدار نسبت به اعمال نفوذ استکبار در ایران […]

رهبر ایران کشور را به مرز سوری شدن نمی برد

در هفته قبل آقای خامنه ای با ارسال نامه ای به روحانی رئیس جمهور برنامه برجام را تأیید کرد و روحانی نیز کتبا به آن پاسخ داد و اظهار اطاعت کرد. nاما آقای خامنه ای در این نوشته تقریبا مفصل ضمن اصرار بر آمریکاستیزی معمول خود و هشدار نسبت به اعمال نفوذ استکبار در ایران […]