خاطره مراسم عزاداری محرم سال 82 در زندان اوین

اشاره: متن زیر یادداشت روزانه من در زندان اوین است که به تاریخ 12/12/82 نوشته شده و ناظر به برگزاری مراسم روضه خوانی زندانیان دذ محرم سال 82 است. چنان که در متن آمده بانی و کارگردان این روضه خوانی چند نفر زندانی فاسد و بی اخلاق بودند. در این نوشته حال و هوای خودم […]

خاطره مراسم عزاداری محرم سال 82 در زندان اوین

اشاره: متن زیر یادداشت روزانه من در زندان اوین است که به تاریخ 12/12/82 نوشته شده و ناظر به برگزاری مراسم روضه خوانی زندانیان دذ محرم سال 82 است. چنان که در متن آمده بانی و کارگردان این روضه خوانی چند نفر زندانی فاسد و بی اخلاق بودند. در این نوشته حال و هوای خودم […]

آیا دین مانع دموکراتیزه شده جامعه ایران است؟

اشاره: متن زیر گزارشی است از سخنرانی من در یک میزگرد با عنوان «آیا دین مانع دموکراتیزه شدن جامعه ایران است؟» در استکهلم سوئد در تاریخ شنبه دهم اکتبر 2015. در این میزگرد خانم شهلا شفیق نیز حضور داشت. این گزارش در سایت آ. ب. اف استکهلم منتشر شده است. حسن یوسفی اشکوری، نواندیش دینی: […]