آیا دین مانع دموکراتیزه شده جامعه ایران است؟

اشاره: متن زیر گزارشی است از سخنرانی من در یک میزگرد با عنوان «آیا دین مانع دموکراتیزه شدن جامعه ایران است؟» در استکهلم سوئد در تاریخ شنبه دهم اکتبر 2015. در این میزگرد خانم شهلا شفیق نیز حضور داشت. این گزارش در سایت آ. ب. اف استکهلم منتشر شده است. nحسن یوسفی اشکوری، نواندیش دینی:nنواندیشان […]