مصاحبه با يورو نيوز: چه عواملی در ایجاد حادثه منا موثر بوده‌اند؟

در سی و سومین برنامه «همراه با یورونیوز» دیدگاه های شما درباره حادثه منا و امکان جلوگیری از بروز چنین رخدادهایی را با پژوهشگران امور دینی، خانم صدیقه وسمقی و آقای حسن یوسفی اشکوری درمیان گذاشتیم. چرا حادثه منا اتفاق افتاد و چه باید کرد تا تکرار نشود؟ صدیقه وسمقی پژوهشگر و نواندیش دینی در […]