پاسخ هایی برای اندیشیدن 82-پاسخی به یک ایراد

پس از انتشار پرسش و پاسخ قبلی دوست سئوال کننده این متن را در واکنش به پاسخ من ارسال کرده است: «عیب از خود اسلام هم هست و بدین ترتیب باید قبول کرد که تمام رفتارها مسلمانان از آغاز تا کنون برآمده از یک سوء تفاهم نیست. به هرحال می توان یک رابطه علّی بین […]

پاسخ هایی برای اندیشیدن 82-پاسخی به یک ایراد

پس از انتشار پرسش و پاسخ قبلی دوست سئوال کننده این متن را در واکنش به پاسخ من ارسال کرده است: «عیب از خود اسلام هم هست و بدین ترتیب باید قبول کرد که تمام رفتارها مسلمانان از آغاز تا کنون برآمده از یک سوء تفاهم نیست. به هرحال می توان یک رابطه علّی بین […]