پرسش هایی برای اندیشیدن 81-آیا اسلام عامل عقب ماندگی مسلمانان است؟

پرسش: به نظر بنده می رسد شما به تازگی به این نتیجه رسیده اید که علت عقب ماندگی مسلمانان خود اسلام. آیا برداشت بنده صحیح است؟ پاسخ: با سلام و پوزش نمی دانم از کجای گفته های من برداشت کرده اید که علت عقب ماندگی مسلمانان خود اسلام است؟ اگر چنبن باشد پس چرا اسلام […]

آیا بی ایمانی می تواند راهی به ایمان باشد؟

اشاره: این مقاله به قلم آقای یاسر میر دامادی است و از سایت رادیو زمانه (مورخ 20 شهریور 94) نقل شده است یاسر میر دامادی آیا بی ایمانی می‌تواند راهی به ایمان باشد؟ اگر بلی، چرا و چگونه؟ و اگر نه، چرا؟ در پاسخ به این پرسش مهم، من در این نوشته می‌کوشم به سود […]

پرسش هایی برای اندیشیدن 81-آیا اسلام عامل عقب ماندگی مسلمانان است؟

پرسش: nnبه نظر بنده می رسد شما به تازگی به این نتیجه رسیده اید که علت عقب ماندگی مسلمانان خود اسلام. آیا برداشت بنده صحیح است؟nnپاسخ:nnبا سلام و پوزشnنمی دانم از کجای گفته های من برداشت کرده اید که علت عقب ماندگی مسلمانان خود اسلام است؟ اگر چنبن باشد پس چرا اسلام نه تنها مانع […]

آیا بی ایمانی می تواند راهی به ایمان باشد؟

اشاره: این مقاله به قلم آقای یاسر میر دامادی است و از سایت رادیو زمانه (مورخ 20 شهریور 94) نقل شده استnیاسر میر دامادیnnآیا بی ایمانی می‌تواند راهی به ایمان باشد؟ اگر بلی، چرا و چگونه؟ و اگر نه، چرا؟ در پاسخ به این پرسش مهم، من در این نوشته می‌کوشم به سود این ادعا […]

خدای من! چقدر زیباست این صحنه های انسانی!

این روزها شاهد یک رخداد و در واقع یک فاجعه بزرگ انسانی هستیم و آن سونامی هجوم پناهجویان سوری و افغانستانی و در مواردی ایرانی به کشورهای اروپایی است. این انبوه میلیونی روزانه تلاش می کنند ار طریق یونان و مقدونیه به اروپای شرقی بروند و از طریق صربستان و مجارستان به مرکز اروپا و […]