مطهری و عدم درک سوبژکتویسیم جدید

بیژن عبدالکریمی نشست علمی «مطهری و حقوق بشر»، دانشگاه علامه طباطبایی، 21/2/1394 مقدمه: چرا باید به نقد و بررسی اندیشه¬های چهره¬هایی چون مطهری در موضوعات و مقولات گوناگونی چون «حقوق بشر»، که یکی از مقوّمات زیست¬جهان کنونی است، پرداخت؟ پاسخ سادة این پرسش این است: مطهری «اهل نظر» بود و همین امر می¬تواند دلیل بسیار […]

مطهری و عدم درک سوبژکتویسیم جدید

بیژن عبدالکریمیnنشست علمی «مطهری و حقوق بشر»، دانشگاه علامه طباطبایی، 21/2/1394nمقدمه:nچرا باید به نقد و بررسی اندیشه¬های چهره¬هایی چون مطهری در موضوعات و مقولات گوناگونی چون «حقوق بشر»، که یکی از مقوّمات زیست¬جهان کنونی است، پرداخت؟ پاسخ سادة این پرسش این است: مطهری «اهل نظر» بود و همین امر می¬تواند دلیل بسیار مهمی برای احترام […]