پس زمینه های دینی جدال اسرائیلیان و مسلمانان

اشاره: متن زیر نوشته ای است از آقای علی طهماسبی که از وبسایت نویسنده نقل شده است. به روايت تورات در يك غروب مرموز، و در بياباني خلوت و ترسناك واقعه‌اي براي ابراهيم پديد آمد كه سرنوشت تمامي بني اسرائيل با آن واقعه مشخص گرديد[1]. اگر چه در آن روز بجز لاشخورها كس ديگري شاهد […]

پس زمینه های دینی جدال اسرائیلیان و مسلمانان

اشاره: متن زیر نوشته ای است از آقای علی طهماسبی که از وبسایت نویسنده نقل شده است.nnبه روايت تورات در يك غروب مرموز، و در بياباني خلوت و ترسناك واقعه‌اي براي ابراهيم پديد آمد كه سرنوشت تمامي بني اسرائيل با آن واقعه مشخص گرديد[1].nاگر چه در آن روز بجز لاشخورها كس ديگري شاهد ماجرا نبود[2] […]