معضل جانشینی در نظام فقیه شاهی-خلافتی

اشاره: این مقاله در شماره سوم نشریه «میهن» دوره جدید منتشر شده است تأملی در باب چیستی مدل حکومتی ولایت مطلقه فقیه مقام و منزلت «رهبری» در مدل ولایت مطلقه فقیه در ساختار حقوقی قانون اساسی جمهوری اسلامی از جایگاه و موقعیت کاملا ویژه ای برخوردار است. این مقام از یک سو بازسازی مدل سلطنت […]

معضل جانشینی در نظام فقیه شاهی-خلافتی

اشاره: این مقاله در شماره سوم نشریه «میهن» دوره جدید منتشر شده استnتأملی در باب چیستی مدل حکومتی ولایت مطلقه فقیهnمقام و منزلت «رهبری» در مدل ولایت مطلقه فقیه در ساختار حقوقی قانون اساسی جمهوری اسلامی از جایگاه و موقعیت کاملا ویژه ای برخوردار است. این مقام از یک سو بازسازی مدل سلطنت الهی (تئوکراتیک) […]