اقبال و چالش اصلاح

سرآغاز: به‌ درخواست مجله‌ی نسیم بیداری که قرار بود پرونده‌ای برای فیلسوف و شاعرِ بزرگِ مسلمان محمد اقبال لاهوری عرضه کند، مقاله‌ی زیر را از متفکّرِ برجسته‌ی مسلمانِ معاصر چاندرا مظفّر ترجمه‌ کرده‌ام که در شماره‌ی اخیر این مجلّه (نسیم بیداری، سال ششم، شماره‌ی 58، اردی‌بهشت 1394، ص‌ص 110-104) منتشر شده است. ترجمه‌ی این مقاله […]

اقبال و چالش اصلاح

سرآغاز: به‌ درخواست مجله‌ی نسیم بیداری که قرار بود پرونده‌ای برای فیلسوف و شاعرِ بزرگِ مسلمان محمد اقبال لاهوری عرضه کند، مقاله‌ی زیر را از متفکّرِ برجسته‌ی مسلمانِ معاصر چاندرا مظفّر ترجمه‌ کرده‌ام که در شماره‌ی اخیر این مجلّه (نسیم بیداری، سال ششم، شماره‌ی 58، اردی‌بهشت 1394، ص‌ص 110-104) منتشر شده است. ترجمه‌ی این مقاله […]