توصیه به گفتگو

اشاره: این مقاله در شماره دوم نشریه میهن انتشار یافته است. محمدرضا نیکفر الف- آیا برای گذار به دموکراسی در ایران نیازمند مباحث نظری و فرهنگی هستیم؟ مسلّم است. گذار به دموکراسی یک امر ناب سیاسی نیست؛ در نهایت، یعنی در بلندمدت یک رخداد فرهنگی است، به این اعتبار یک مبحث فرهنگی است و بحث […]

توصیه به گفتگو

اشاره: این مقاله در شماره دوم نشریه میهن انتشار یافته است.nمحمدرضا نیکفرn الف- آیا برای گذار به دموکراسی در ایران نیازمند مباحث نظری و فرهنگی هستیم؟nمسلّم است. گذار به دموکراسی یک امر ناب سیاسی نیست؛ در نهایت، یعنی در بلندمدت یک رخداد فرهنگی است، به این اعتبار یک مبحث فرهنگی است و بحث درباره آن […]