روشنفکران مذهبی و غیر مذهبی: همدلی و همکاری

میهن-آیا برای گذار به دموکراسی در ایران نیازمند مباحث نظری و فرهنگی هستیم؟ یوسفی اشکوری: از هر منظری که به چگونگی و چرایی تغییرات اجتماعی نگاه کنیم، ضرورت طرح مباحث فکری و فرهنگی در حوزه های مختلف و پیچیدة اجتماعی قطعی و غیر قابل انکار می نماید. تنها موضوع مورد اختلاف می تواند موضوعاتی چون […]

بازنگری ادعاها و اعتبارهای اصلاح دینی

اشاره: این مقاله در شماره دوم نشریه میهن (دوره جدید) انتشار یافته و به دلیل اهمیت آن در اینجا بازنشر می شود. nمهدی جامیn درآمدnجنبش اصلاح دینی در سال های منتهی به انقلاب اوج گرفت و به فکر انقلاب و تحقق آن بسیار یاری رساند. در دهه اول و دوم انقلاب به عقلانیت روی کرد […]

روشنفکران مذهبی و غیر مذهبی: همدلی و همکاری

میهن-آیا برای گذار به دموکراسی در ایران نیازمند مباحث نظری و فرهنگی هستیم؟nیوسفی اشکوری: از هر منظری که به چگونگی و چرایی تغییرات اجتماعی نگاه کنیم، ضرورت طرح مباحث فکری و فرهنگی در حوزه های مختلف و پیچیدة اجتماعی قطعی و غیر قابل انکار می نماید. تنها موضوع مورد اختلاف می تواند موضوعاتی چون تقدم […]