جاودانه کردن مقررات شرعی صدر اسلام نتیجه یک بدفهمی تاریخی است

سایت ملی – مذهبی در نظر دارد که برخی از موضوعات و پرسشهای روز را با روشنفکران و صاحب نظران طرح و پاسخ آنها را منتشر نماید؛ این مطلب پنجمین پرسش از آقای حسن یوسفی اشکوری است. پیشتر قسمت اول و دوم و سوم وچهارم این پرسش و پاسخ در سایت ملی – مذهبی منتشر […]

جاودانه کردن مقررات شرعی صدر اسلام نتیجه یک بدفهمی تاریخی است

سایت ملی – مذهبی در نظر دارد که برخی از موضوعات و پرسشهای روز را با روشنفکران و صاحب نظران طرح و پاسخ آنها را منتشر نماید؛ این مطلب پنجمین پرسش از آقای حسن یوسفی اشکوری است. پیشتر قسمت اول و دوم و سوم وچهارم این پرسش و پاسخ در سایت ملی – مذهبی منتشر […]