بازرگان جمهوری اسلامی را «جمهوری روحانی» می نامید

اشاره: گفتگو با فرزانه بذرپور به مناسبت بیستمین سالگرد وفات مهندس بازرگان. این گفتگو در ویژه نامه سایت «ندای آزادی» منتشر ده است. 1-می خواهیم در باره سکولاریسم و بازرگان صحبت کنیم. آقای بازرگان دغدغه دین در سیاست را داشت و انشعاب نهضت آزادی از جبهه ملی در سال 39 به نوعی انشعاب مذهبیون جبهه […]

باید بین جهان مدرن و سنتهای عرب جاهلی اسلامی شده انتخاب کنیم

اشاره: قسمت سوم از سلسله پاسخ ها به پرسش های سایت ملی-مذهبی ملی-مذهبی: شما می فرمایید که باید تکلیف خود را روشن کرد یا تمامی پیمانهای بین المللی و میثاقهای جهانی حقوق بشر را پذیرفت و بر اساس آن عمل کرد و یا این که همانند بوکوحرام یا داعش و القاعده همه مفاهیم مدرن را […]