کالبد شکافی تبعیض و خشونت در جمهوری اسلامی

اشاره: این گفتگو به وسیله آیدا قجر با من انجام شده و در جرس انتشتر یافته است. برای شروع بحث نظرتان را درباره‌ی خشونت‌زا بودن قانون اساسی می‌خواهم بپرسم. آیا قانون اساسی جمهوری اسلامی مجوزی‌ست برای نقض حقوق‌اقشار مختلف جامعه از جمله پیروان مذاهب دیگر٬ زنان٬ دگرباشان جنسی و …؟ ببنیید قانون اساسی ما بر […]

کالبد شکافی تبعیض و خشونت در جمهوری اسلامی

اشاره: این گفتگو به وسیله آیدا قجر با من انجام شده و در جرس انتشتر یافته است. nبرای شروع بحث نظرتان را درباره‌ی خشونت‌زا بودن قانون اساسی می‌خواهم بپرسم. آیا قانون اساسی جمهوری اسلامی مجوزی‌ست برای نقض حقوق‌اقشار مختلف جامعه از جمله پیروان مذاهب دیگر٬ زنان٬ دگرباشان جنسی و …؟ nnببنیید قانون اساسی ما بر […]