پاسخ هایی برای اندیشیدن 73-ملاحظاتی در باب آیه خاتمیت

اشاره: این متن پاسخی است به دو پرسش جدا هم که به تناسب موضوع با هم انتشار می یابد. اگر نظرتان در مورد بهاییت را هم بدانم سخت ممنون خواهم شد. بخصوص در مورد ادعایشان در مورد خاتَم یا خاتِم بودن پیامبری محمد. پاسخ: دقیقا نمی دانم که پرسش تان متوجه کدام وجه دین بهایی […]

پاسخ هایی برای اندیشیدن 73-ملاحظاتی در باب آیه خاتمیت

اشاره: این متن پاسخی است به دو پرسش جدا هم که به تناسب موضوع با هم انتشار می یابد.nnاگر نظرتان در مورد بهاییت را هم بدانم سخت ممنون خواهم شد. بخصوص در مورد ادعایشان در مورد خاتَم یا خاتِم بودن پیامبری محمد.nnپاسخ:nدقیقا نمی دانم که پرسش تان متوجه کدام وجه دین بهایی است؛ چرا که […]