واقعا انصاف کجاست؟!

اشاره: ساعتی پیش دوستی تلفن کرد و خواست که مقاله جدید آقای محمد ارسی را در سایت «ایران امروز» بخوانم و نظرم را برایش بنویسم. امتثال امر شد و مقاله را با عنوان «دردهای منطقه را چگونه می توان درمان کرد؟» خواندم. نوشته در قالب نامه سرگشاده به آقای خامنه ای رهبر ایران نگاشته شده […]

نقدی بر «سیاست و روش ملکداری امام علی» و پاسخ من بر آن

اشاره: چندی پیش نوشته ای از من با عنوان «سیاست ملکداری امام علی (ع) در جرس (وبرخی رسانه های دیگر) انتشار یافت. در پی آن دوست با فضل و با فضیلت جناب آقای دکتر حسن محدثی از سر مهر ملاحظاتی پیرامون برخی جوانب آن مقاله برای من ارسال کردند و من هم البته ملاحظات خودم […]

واقعا انصاف کجاست؟!

اشاره: ساعتی پیش دوستی تلفن کرد و خواست که مقاله جدید آقای محمد ارسی را در سایت «ایران امروز» بخوانم و نظرم را برایش بنویسم. امتثال امر شد و مقاله را با عنوان «دردهای منطقه را چگونه می توان درمان کرد؟» خواندم. نوشته در قالب نامه سرگشاده به آقای خامنه ای رهبر ایران نگاشته شده […]

نقدی بر «سیاست و روش ملکداری امام علی» و پاسخ من بر آن

اشاره: چندی پیش نوشته ای از من با عنوان «سیاست ملکداری امام علی (ع) در جرس (وبرخی رسانه های دیگر) انتشار یافت. در پی آن دوست با فضل و با فضیلت جناب آقای دکتر حسن محدثی از سر مهر ملاحظاتی پیرامون برخی جوانب آن مقاله برای من ارسال کردند و من هم البته ملاحظات خودم […]