بیانیه حدود دویست نفر از فعالان سیاسی و مدنی به مناسبت پنجمین سالگرد جنبش سبز

جنبش سبز به یک جنبش ملی فراگیر تبدیل شده n حدود ۲۰۰ فعال سیاسی و مدنی در بیانیه به مناسبت پنجمین سالگرد جنبش سبز نوشته اند: جنبش سبز در روند رو به گسترش خود گروه های مختلف اجتماعی را دربرگرفت، مرزبندی “خودی” و “غیرخودی” را کم رنگ نمود، زمینه برای نزدیکی نیروهای سیاسی داخل و خارج از […]