چرمی تازه با عنوان «سینه سپر کردن»!

 nn nn n امروز رهبر ایران در سخنرانی موسمی 14 خرداد خود جمله ای گفت که مرا به گذشته های دور برد و خاطره ای را در خاطرم زنده کرد که حیفم آمد آن را برای شما باز نگویم. آقای خامنه ای فرموده اند «در مقابل قدرت مشروع نباید کسی سینه سپر کند، اگر چنین کرد، اسم […]