نامه چهارصد فعال سیاسی و مدنی به رئیس جمهور در مورد واقعه زندان اوین

۴۰۰ فعال سیاسی و مدنی در نامه ای به حسن روحانی از وی خواستند هیئتی حقیقت یاب را برای بررسی حوادث اوین تشکیل دهد. nمتن کامل این نامه به نقل از کلمه به شرح زیر است:nبه نام بهترین وکیلnجناب آقای رییس جمهور روحانی؛ مجری قانون اساسیnاین روزها نزدیک به یک سال است که ردای امید […]