برگی از دفتر ایام-واقعا سیزده به در

اشاره: این نوشته را دیروز در ستون «اخبار و گزارش» منتشر کردم ولی از آنجا که پس از آن برنامه دیگری در آنجا بارگذاری شده و این نوشته نیز هنوز چندان خوانده نشده (البته اگر اصولا خواننده ای داشته باشد) آن را در این ستون بازنشر می کنم. امسال واقعا روز سیزده به در را […]

برگی از دفتر ایام-واقعا سیزده به در

اشاره: این نوشته را دیروز در ستون «اخبار و گزارش» منتشر کردم ولی از آنجا که پس از آن برنامه دیگری در آنجا بارگذاری شده و این نوشته نیز هنوز چندان خوانده نشده (البته اگر اصولا خواننده ای داشته باشد) آن را در این ستون بازنشر می کنم. nامسال واقعا روز سیزده به در را […]

برگی از دفتر ایام-واقعا سیزده به در

امسال واقعا روز سیزده به در را در همان روز سیزده فروردین به در کردیم. کسانی که در ایران این نوشته را می خوانند حتما تعجب خواهند کرد که یعنی چه؟ مگر سالهای قبل سیزده را در چه روزی به در می کردید که امسال در همان روز به در کردید؟ بله، حق دارید دچار […]