شما با این پارادوکس چه می کنید؟!

توضیح: بخش نخست این نوشته با عنوان « تناقض تعقّل و تدّین؟ » منتشر شد. اینک بخش دوم و نهایی آن تقدیم خوانندگان می شود. ۳-ذاتگرایی و نابگرایی افراطی چنین می نماید که جناب ملکیان در معرفت شناسی علوم و معارف و حداقل در دین شناسی پیرو نظریة ذاتگرایی و نابگرایی و آن هم از […]

تناقض تعقل و تدین؟!

در این نوشتار به نقد و وارسی دعاوی آقای ملکیان در باب عقل و دین در گفتگوی اخیر می پردازم اشاره : چند سالی است که جناب آقای مصطفی ملکیان نظریة «تناقض تعقّل و تدّین» را مطرح کرده و بارها و بارها نیز این دعوی را با زبان و بیان و استدلالی تقریبا واحد در […]

شما با این پارادوکس چه می کنید؟!

توضیح: بخش نخست این نوشته با عنوان « تناقض تعقّل و تدّین؟ » منتشر شد. اینک بخش دوم و نهایی آن تقدیم خوانندگان می شود. n n۳-ذاتگرایی و نابگرایی افراطیnچنین می نماید که جناب ملکیان در معرفت شناسی علوم و معارف و حداقل در دین شناسی پیرو نظریة ذاتگرایی و نابگرایی و آن هم از […]

تناقض تعقل و تدین؟!

در این نوشتار به نقد و وارسی دعاوی آقای ملکیان در باب عقل و دین در گفتگوی اخیر می پردازم n nاشاره :nچند سالی است که جناب آقای مصطفی ملکیان نظریة «تناقض تعقّل و تدّین» را مطرح کرده و بارها و بارها نیز این دعوی را با زبان و بیان و استدلالی تقریبا واحد در […]