پیام تبریک نوروزی به رهبران جنبش سبز

پیام تبریک نوروزی جمعى از فعالین و چهره هاى سیاسى به رهبران جنبشnجرس: جمعى از چهره ها و فعالین سیاسى با صدور پیامی، نوروز را به آقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد تبریک گفتند.nnبه گزارش سحام، متن این پیام بدین شرح است:n nجناب آقای موسویnجناب آقای کروبیnسرکار خانم رهنوردnفرارسیدن بهار سبز را به شما بزرگواران تبریک می گوییم و پاس می داریم پایداری شما و دیگر فرزندان رشید ایران زمین را ، که با نفس سبز خود به آزادگی و آزادی خواهی جان می بخشید . آرزوی ما هنگام تحویل سال نو، سرسبزی ایران و آزادی شما عزیزان است .nپاینده و سرفراز باشید.n nمحمد علی ابراهیم زادهnیوسفی اشکوریnفاطمه حقیقت جوnمصطفی خسرویnتقی رحمانیnرضا علیجانیnمهدی عربشاهیnمحمد تقی کروبیnاسماعیل گرامی مقدمnعلی مزروعیnسید علی اکبر موسوی خوئینی هاnمهدی ممکنnصدیقه وسمقیnارسال این مطلب برای یک دوستچاپ این مطلبnارسال به :n

Share:

More Posts

 مجلس! مجلس دیگر چه لطفی دارد؟

اشاره: متن زیر یادداشتی است که در مجموعه یادداشت های مجلس تحریر شده است. در آستانه انتخابات مجلس دوم مانند دیگر نمایندگان و احیانا مردم

Send Us A Message