اسلام و سکولاریسم؛ آرای نواندیشان جهان اسلام

اگر سکولاریسم به معنای تفسیر هستی بدون خدا باشد وهمه امور «این جهانی»  تفسیر شود، هیچ دینداری نمی تواند سکولار باشد. nn nnطرح موضوعnnاز موضوعات بس مهم و پر مناقشه در دو دهه اخیر در ایران، موضوع «سکولاریسم» است که از مباحث کانونی در محافل فکری و سیاسی شمرده می شود و به هرحال اکنون این مبحث […]