پیام به مناسبت بزرگداشت دکتر لاهیجی

در روایات دینی ما آمده است: «بهترین مردم کسی است که بیشترین فایده را به مردمان برساند». دوست عزیز و گرامی جناب آقای دکتر عبدالکریم لاهیجی بی گمان یکی از این شخصیت هاست چرا که او عمری را در کاری گذرانده که پرثمرترین و مفیدترین کار برای مردمان نه تنها وطن خودش (ایران) بلکه برای […]

پیام به مناسبت بزرگداشت دکتر لاهیجی

در روایات دینی ما آمده است: «بهترین مردم کسی است که بیشترین فایده را به مردمان برساند». دوست عزیز و گرامی جناب آقای دکتر عبدالکریم لاهیجی بی گمان یکی از این شخصیت هاست چرا که او عمری را در کاری گذرانده که پرثمرترین و مفیدترین کار برای مردمان نه تنها وطن خودش (ایران) بلکه برای […]