به اعتصاب عذای خود پایان دهید

به نام خدا  برادران آزاده و عزیز، آقایان عبدالفتاح سلطانی، سعید مدنی، امیرخسرو دلیرثانی و مهدی خدایی با درود  صدای اعتراض و مظلومیت شما را که مطالبه‌ی حقوق انسانی و قانونی زندانیان سیاسی مبنی بر رسیدگی به حال زندانیان بیمار بود، شهروندان آگاه در ایران و نهادهای حقوق بشری جهان شنیدند. جان عزیز و پربرکت […]