به اعتصاب عذای خود پایان دهید

به نام خدا n  برادران آزاده و عزیز، n آقایان عبدالفتاح سلطانی، سعید مدنی، امیرخسرو دلیرثانی و مهدی خدایی n با درود n  صدای اعتراض و مظلومیت شما را که مطالبه‌ی حقوق انسانی و قانونی زندانیان سیاسی مبنی بر رسیدگی به حال زندانیان بیمار بود، شهروندان آگاه در ایران و نهادهای حقوق بشری جهان شنیدند. […]

آیت الله منتظری شجاعت در فتوا را جانشین شهرت فتوا کرد

جرس– حسن یوسفی اشکوری، از نواندیشان دینی و محققان تاریخ اسلام، در گفتگوی با جرس از  از نقش و جایگاه  مرحوم آیت الله منتظری در استقرار ولایت فقیه  در قانون اساسی می گوید ، اما  تاکید می کند که مرحوم منتظری از همان آغاز  به نظارت فقیه نظر داشت. استفاده از جایگاه فقه سنتی برای […]

ادامه موضوع زن و خانواده؛ رویکرد اسلامی

اسلام آغازی نو؛ در تداوم سنتهای کهن − ۵ در چهار قسمت پیشین ذیل عنوان عام «اسلام آغازی نو؛ در تداوم سنتهای کهن» جز به تأثیر و تأثر سنتهای عربی اسلام و سنن پیشین در مورد مفهوم خدا و توحید، به احکام عبادی اسلام (نماز، روزه، حج، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر […]

آیت الله منتظری شجاعت در فتوا را جانشین شهرت فتوا کرد

جرس– حسن یوسفی اشکوری، از نواندیشان دینی و محققان تاریخ اسلام، در گفتگوی با جرس از  از نقش و جایگاه  مرحوم آیت الله منتظری در استقرار ولایت فقیه  در قانون اساسی می گوید ، اما  تاکید می کند که مرحوم منتظری از همان آغاز  به نظارت فقیه نظر داشت. استفاده از جایگاه فقه سنتی برای […]