پاسخ هایی برای اندیشیدن 57 -پرسش از چرایی استفاده از واژه جاهلیت

اشاره: متن کوتاه زیر پاسخ یکی از کاربران سایت رادیو  زمانه است که در پای مقاله من دوم من کامنتی گذاشته و من هم پاسخی داده ام. n   n آقای اشکوریnآیا “عرب های جاهلی” نامیدن مردمی که درعربستان آن روزگار می زیستند نامیدنی شایسته در نوشته ای ست که ادّعای علمی بودن دارد؟ یعنی […]