پاسخ هایی برای اندیشیدن 53-منظور از حدودالله در قرآن چیست؟

منظور از حدودالله در قران چیست؟ n پاسخ: n این عنوان ترکیبی نه بار در قران آمده است (بقره، 187، 229 و 230؛ نساء، 13 و 14؛ توبه، 97 و 112؛ مجادله،، 4). موضوع این آیات جملگی احکام عملی و عمدتا مسائل مربوط به زنان (ازدواج و طلاق) است. حد به معنای مرز و کناره […]