فضاسازی تازه برای مسدود ساختن روزنه امید؟

تصمیم سازی ها در سیاست و حکومت همواره برآمده از عوامل مستقیم و غیر مستقیم و پیچیده ای است که یکی از آنها فضاسازی های ساختگی گروههای مختلف و غالبا غیر رسمی و پنهان جامعه است که عمدتا از طرق مختلف از جمله تأثیرگذاری رسانه ای بر افکار عمومی و به ویژه برانگیختن عواطف و […]

فضاسازی تازه برای مسدود ساختن روزنه امید؟

تصمیم سازی ها در سیاست و حکومت همواره برآمده از عوامل مستقیم و غیر مستقیم و پیچیده ای است که یکی از آنها فضاسازی های ساختگی گروههای مختلف و غالبا غیر رسمی و پنهان جامعه است که عمدتا از طرق مختلف از جمله تأثیرگذاری رسانه ای بر افکار عمومی و به ویژه برانگیختن عواطف و […]