ملاحظاتی پیرامون مقاله «بازرگان، روحانتیت و بختیار» بخش سوم

علی شاکری زند بختیار، بازرگان و روحانیت   ملاحظاتی پیرامون مقاله ی «بازرگان، روحانیت و بختیار»۱   بخش سوم ــ تیر خلاص بهره ی الف شروع تدارکات حمله ی عراق به ایران در بخش های پیشین دیدیم که نویسنده ی مقاله پس از آنکه احتجاجاتی از همه گونه در ردّ مشروعیت قانونی و حقانیت سیاسی […]

ملاحظاتی پیرامون مقاله «بازرگان، روحانتیت و بختیار» بخش سوم

علی شاکری زند n بختیار، بازرگان و روحانیت n   n ملاحظاتی پیرامون n مقاله ی n «بازرگان، روحانیت و بختیار»۱ n   n بخش سوم ــ تیر خلاص n بهره ی الف n شروع تدارکات حمله ی عراق به ایران n در بخش های پیشین دیدیم که نویسنده ی مقاله پس از آنکه احتجاجاتی […]