پاسخ هایی برای اندیشیدن 52-اعدام های دهه شصت و جنبش سبز

اشاره: متن زیر پاسخ کامنتی است که اکراسیان در پیوست مصاحبه من در جرس گذاشته است. n من یک سوال از شما مدعیان جنبش راه سبز دارم و البته وابسته به هیچ نهاد و ارگان و سازمان حکومتی هم نیستم ولی از آنجاییکه دوست دارم قضاوت خوبی داشته باشم سوالم این است که اگر جنبش […]