پاسخ هایی برای اندیشیدن 51-رعایت اصل اهم و مهم در زندگی عقلایی است؟

اشاره: این نوشته به صورت یک کامنت در پایان مصاحبه من با جرس دربارة اعدم های دهه شصت به وسیله دوستی به نام «متین» نوشته است. این پاسخ نیز در همانجا منتشر شده است. این “قاعده اهم و مهم” یکی از بزرگترین آفاتی است از سوی علمای اعلام وارد فقه شیعه شده است . مهم […]

پاسخ هایی برای اندیشیدن 51-رعایت اصل اهم و مهم در زندگی عقلایی است؟

اشاره: این نوشته به صورت یک کامنت در پایان مصاحبه من با جرس دربارة اعدم های دهه شصت به وسیله دوستی به نام «متین» نوشته است. این پاسخ نیز در همانجا منتشر شده است. n این “قاعده اهم و مهم” یکی از بزرگترین آفاتی است از سوی علمای اعلام وارد فقه شیعه شده است . […]