پاسخ هایی برای اندیشیدن 49-مصحف و عنوان «القرآن» در متن مقدس

با سلام و تحیت n با توجه به این که در زمان نزول قرآن چیزی به عنوان مصحف موجود نبوده منظور از «القرآن» در متن مقدس چیست؟ n پاسخ: n در این مورد چند نکته را یادآوری می کنم: n اول. در قرآن بارها و به مناسبت های مختلف عنوان «صحف» آمده و از «صحف […]