مصداق بارز ستم و فاجعه انسانی

ییانیه کنشگران ملی-مذهبی خارج کشور در محکومیت حمله به اشرف در عراق  آنچه در روزهای اخیر در کمپ اشرف در عراق رخ داد، با هر معیاری که باشد، مصداق بارز ستم، جنایت و فاجعه انسانی است. حمله و تهاجم غافلگیرانه و مسلحانه به گروهی محدود و معدود، که به هر دلیل در محدودة بسته ای […]

مصداق بارز ستم و فاجعه انسانی

ییانیه کنشگران ملی-مذهبی خارج کشور در محکومیت حمله به اشرف در عراق  n آنچه در روزهای اخیر در کمپ اشرف در عراق رخ داد، با هر معیاری که باشد، مصداق بارز ستم، جنایت و فاجعه انسانی است. حمله و تهاجم غافلگیرانه و مسلحانه به گروهی محدود و معدود، که به هر دلیل در محدودة بسته […]