مصداق بارز ستم و فاجعه انسانی

ییانیه کنشگران ملی-مذهبی خارج کشور در محکومیت حمله به اشرف در عراق 

n

آنچه در روزهای اخیر در کمپ اشرف در عراق رخ داد، با هر معیاری که باشد، مصداق بارز ستم، جنایت و فاجعه انسانی است. حمله و تهاجم غافلگیرانه و مسلحانه به گروهی محدود و معدود، که به هر دلیل در محدودة بسته ای زندگی می کردند و تحت حمایت قوانین بین المللی و تعهدات فیمابین سازمان مجاهدین و دولت عراق قرار داشتند، و کشتار فجیع بیش از پنجاه تن از آنان که بی سلاح بوده و کمترین امکان دفاع از خود را هم نداشتند، با معیارهای روشن قانونی و حقوقی و شرعی و اخلاقی غیر قابل توجیه و محکوم است.

n

کنشگران ملی-مذهبی خارج از کشور، که مرزبندی های ایدئولوژیک و استراتژیک دیرینشان با مجاهدین روشن تر از آن است که محتاج بازگویی باشد، صرفا از موضع انسانی و اخلاقی و منافع و مصالح ملی و اجرای عدالت این جنایت و فاجعه را محکوم می کنند. از نهادهای مسئول حقوق بشری و حامی عدالت بین المللی انتظار می رود که از کنار چنین فاجعه ای هولناک نگذرند و برای روشن شدن ابعاد فاجعه و انکشاف حقیقت بکوشند تا از تکرار رخدادهای مشابه در آیندة دور و نزدیک در مورد ساکنان اشرف و در هر جای دیگر جلوگیری شود.

n

آنچه اکنون به عنوان یک امر مبرم ضرورت دارد این است که هر چه زودتر تکلیف نهایی سازمان مجاهدین روشن شود و زمینه های خروج و انتقال آنان از عراق به کشورهای دیگر فراهم گردد. گرچه در موفقیت این طرح تمام نهادهای ذیربط مانند دولت عراق و دولت آمریکا و سازمان ملل و دولت های اروپایی مسئولیت و نقش مهمی دارند اما بی گمان مسئولیت رهبری سازمان در برابر اعضای خود بسی مهم تر و سنگین تر است. اصرار نامعقول و غیر قانونی بر ماندن در کشور عراق فرجامی جز تکرار چنین حوادثی ندارد. رفتارهای نادرست و حتی اعمال جنایت از سوی دیگران چیزی از بار سنگین مسئولیت رهبران سازمان کم نمی کند.

n

11 شهریور 1392 (2 سپتامبر 2013)

nکنشگران ملی-مذهبی خارج کشور

Share:

More Posts

Send Us A Message